szybki kontakt

Biuro PPG Europrodukt

tel.: +48 514 778 158
tel.: +48 883 310 100
tel.: +48 (22) 243-13-86
e-mail: biuro@europrodukt.pl

aktualności
PARP dla MŚP

Poniższe informacje pochodzą ze strony internetowej PARP i na niej znajdziecie Państwo bliższe szczegóły na ten temat:www.akademiaparp.gov.pl/szkolenia-internetowe.html

PARP udostępnia trzydzieści dwa szkolenia internetowe.
Ich tematyka dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP:

Zagadnienia finansowe i prawne
 •     Podatek VAT 2011
 •     Podatek VAT 2010
 •     Podatek CIT
 •     Podatek PIT
 •     Podatek PIT dla pracowników etatowych
 •     Windykacja należności pieniężnych i zarządzanie płynnością MMŚP
 •     Zabezpieczenie transakcji handlowych
 •     Zamówienia publiczne
 •     Prawo Pracy w MŚP
 •     Finanse dla niefinansistów
Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 •     Jak założyć własną firmę?
 •     Jak rozwijać firmę?
 •     Zarządzanie firmą w sytuacji kryzysu
 •     Zarządzanie jakością w MŚP
 •     Biznesplan
 •     E-Biznes
Umiejętności menedżerskie i osobiste
 •     Planowanie własnej kariery zawodowej
 •     Umiejętności osobiste
 •     Negocjacje handlowe w MŚP
 •     Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP
 •     Profesjonalny sekretariat
Marketing i sprzedaż
 •     Techniki sprzedaży
 •     Zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem
 •     Plan marketingowy w MMŚP
 •     Praktyczne zagadnienia public relations i marketingu w MŚP
 •     Marketing internetowy i e-commerce w MŚP
 •     Badanie rynku
Wiedza ogólna i otoczenie biznesu
 •     ABC Eksportera
 •     Pozyskiwanie funduszy UE na projekty w MŚP
 •     BHP w sektorze MŚP
 •     Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
 •     Ekologiczny biznes
Nad zawartością merytoryczną czuwają wysokiej klasy eksperci w dziedzinie przedsiębiorczości. Akademia PARP wykorzystuje najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji, podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia. Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji) uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi działalność wydawniczą od 1996 roku. Corocznie wydawanych jest ok. 30 nowych tytułów publikacji m.in. z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności, stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i technologii, rozwoju zasobów ludzkich. Ponadto PARP przygotowuje i wydaje poradniki dla przedsiębiorców m.in. z zakresu realizacji i rozliczania projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W wyniku prowadzonych badań i analiz opracowywane są publikacje, które mają służyć jak najszerszemu gronu zainteresowanych podmiotów. Co roku opracowywany i publikowany jest Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, który w kompleksowy sposób omawia sytuację polskich MSP w kolejnych latach oraz wskazuje główne kierunki zmian ich rozwoju. Raport wydawany jest w wersji polskiej, angielskiej i rosyjskiej. Publikacje PARP rozpowszechniane są bezpłatnie w siedzibie PARP, na konferencjach oraz drogą wysyłkową.
W celu łatwiejszej selekcji informacji zawarte w tym miejscu treści podzielone zostały na następujące działy:
 • Księgozbiór PARP -  wykaz publikacji oraz poradników wydanych przez PARP. Większość z nich dostępna jest w formie pliku pdf do pobrania.
 • Materiały informacyjne - materiały dotyczące działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: miedzy innymi ulotki, broszury i przewodniki dotyczące programów wdrażanych przez PARP.
 • Badania i analizy - raporty nt. kondycji polskich przedsiębiorstw w kolejnych latach oraz szeroko rozumianej przedsiębiorczości, jej otoczenia prawnego i instytucjonalnego oraz barier jej rozwoju.
 • Ewaluacje - raporty z prowadzonych w Agencji ewaluacji ex-post oraz ewaluacji okresowych programów realizowanych przez PARP.

Zapraszamy do korzystania z zamieszczonych w niniejszej zakładce materiałów. Jednocześnie przypominamy o zasadach korzystania z materiałów PARP.


data publikacji: 2012-04-27 09:42:56