szybki kontakt

Biuro PPG Europrodukt

tel.: +48 514 778 158
tel.: +48 883 310 100
tel.: +48 (22) 243-13-86
e-mail: biuro@europrodukt.pl

aktualności
Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP)

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), stworzony przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), wspiera działalność innowacyjną (w tym innowacje ekologiczne), zapewnia lepszy dostęp do środków finansowych oraz świadczy usługi wsparcia dla biznesu na poziomie regionalnym. Program ma zachęcać do szerszego i lepszego wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz wspomagać rozwój społeczeństwa informacyjnego. Program promuje również wzmożone wykorzystanie energii odnawialnej i efektywność energetyczną. Realizacja programu rozpoczęła się w 2007 r. i potrwa do 2013 r. Budżet przeznaczony na jego realizację wynosi 3,621 mld euro.

Na CIP składają się trzy programy operacyjne.
Każdy z programów ma swoje szczególne cele, mające w założeniu przyczyniać się do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wspierać ich zdolność innowacyjną w danych obszarach prowadzonej działalności, jak np. technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) lub energetyka zrównoważona środowiskowo:
 • Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP)
 • Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP)
 • Inteligentna energia - program dla Europy (IEE)
 • ec.europa.eu/cip/index_pl.htm

Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) – propagowanie przedsiębiorczości w czasach kryzysu

         Głównym celem pierwszego Europejskiego Tygodnia MŚP, który rozpoczął się w dniu dzisiejszym w Brukseli, jest propagowanie przedsiębiorczości oraz wiedzy na temat pomocy dla przedsiębiorstw. W dniach od 6 do 14 maja odbędzie się ponad 1000 imprez w 35 krajach. W dzisiejszych czasach zasługi przedsiębiorców europejskich dla utrzymania dotychczasowych miejsc pracy i tworzenia nowych powinny znaleźć u nas szczególne uznanie, a sami przedsiębiorcy powinni otrzymać wsparcie. Podczas Tygodnia MŚP przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jakiego rodzaju informacje, usługi doradztwa, wsparcie oraz nowe rozwiązania są dostępne na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym, aby ułatwić im rozwijanie działalności.

Podczas dzisiejszej ceremonii inauguracji Tygodnia MŚP wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Günter Verheugen odpowiedzialny za przedsiębiorstwa i przemysł powiedział:
„Komisja i państwa członkowskie włożyły dużo wysiłku, aby poprawić warunki działalności małych firm. Sposobem na wyjście z kryzysu gospodarczego jest właśnie kreatywność MŚP, ich elastyczność i zdolność opracowywania nowych rozwiązań. Dziś już możemy odczuć pewną poprawę, ale nie wolno nam spocząć na laurach. Musi powstawać więcej MŚP, bo są one prawdziwymi motorami wzrostu i źródłem nowych miejsc pracy.”
Tydzień MŚP jest jednym ze środków wdrażających program Small Business Act, pierwsze całościowe ramy polityczne dotyczące MŚP w Unii Europejskiej i jej państwach członkowskich. Od początku swojej kadencji w 2004 r. Komisja Europejska może pochwalić się niemałymi osiągnięciami w zakresie działań polityki wsparcia MŚP, takimi jak:
 • Propagowanie w UE zasady „Najpierw myśl na małą skalę”
 • Zmniejszanie obciążeń administracyjnych przedsiębiorstw: MŚP skorzystają z uproszczonych środków oraz zmniejszonych kosztów administracyjnych, gdyż Komisja ustaliła cel zmniejszenia obciążeń administracyjnych, którymi obarczone są firmy, o 25% do 2012 r. Intencją Komisji jest również zaangażowanie państw członkowskich w tę akcję.
 • Przegląd zasad pomocy państwa ułatwi MŚP korzystanie z finansowania przez państwo szkoleń, badań i rozwoju, ochrony środowiska oraz z innych typów pomocy.
 • Nowy statut europejskiej spółki prywatnej pozwoli MŚP na rozpoczęcie i prowadzenie działalności według tych samych przepisów prawa spółek w całej Europie.
 • Europejski program wymiany Erasmus dla młodych przedsiębiorców uruchomiony na początku 2009 r. powinien zachęcić jego uczestników do podejmowania działalności gospodarczej oraz zainspirować tych, którzy mają już w planach jej rozpoczęcie. Program ten umożliwia nabycie cennych umiejętności w zarządzaniu MŚP dzięki pracy w przedsiębiorstwie w innym państwie członkowskim u boku doświadczonego przedsiębiorcy.
 • zaproponowała nowe przepisy prawne w celu rozwiązania problemu opóźnień w płatnościach ze strony administracji publicznej i przedsiębiorstw.
 • Państwa członkowskie powinny mieć możliwość stosowania obniżonych stawek podatku VAT w stosunku do usług świadczonych lokalnie, w tym usług pracochłonnych takich jak usługi fryzjerskie, gastronomiczne czy naprawcze.
Podczas Tygodnia MŚP odbędą się imprezy mające na celu nawiązanie kontaktu z obecnymi i potencjalnymi przedsiębiorcami, przekazanie im informacji i porad, jak również udzielenie pomocy w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Przedsiębiorcy będą również mogli dowiedzieć się, jak uzyskać potrzebne im konkretne informacje i wsparcie.

Szczegółowy wykaz wszystkich imprez Tygodnia MŚP dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej:
Pierwszy Europejski Tydzień MŚPW Brukseli na przykład, dzięki interaktywnej wystawie zatytułowanej „Małe i średnie firmy – jak to jest być przedsiębiorcą” (“SME experience – How it feels to be an entrepreneur”), która odbędzie się między 6 i 9 maja, zwiedzający na własne oczy przekonają się, jak wygląda życie przedsiębiorcy. Rozmieszczone w 10 pomieszczeniach instalacje będzie można oglądać, słuchać i dotykać ich, a nawet je wąchać.

Zwycięzcy konkursu European Entrepreneurship Video Awards (europejskich nagród dla najlepszych filmów wideo nt. przedsiębiorczości) zostaną ogłoszeni podczas imprezy otwierającej Tydzień MŚP w Brukseli 6 maja, której głównym tematem będzie wpływ telewizji na rozwój ducha przedsiębiorczości. Aby wziąć udział w tym konkursie filmów wideo organizowanym przez Komisję, należało przedstawić nagrania krótkie, lecz oryginalne, interesujące i pouczające w trzech różnych kategoriach:„Duch przedsiębiorczości”, „Przedsiębiorstwa innowacyjne” oraz „Odpowiedzialna przedsiębiorczość”.

Tydzień MŚP zamknie konferencja organizowana w Pradze przez prezydencję czeską UE oraz Komisję Europejską w dniach 13 i 14 maja, zatytułowana „Program Small business act dla Europy: biznes bez przeszkód”. Podczas konferencji zostaną ogłoszeni zdobywcy Europejskich Nagród Przedsiębiorczości. Nagroda ta przyznawana jest regionom i gminom za innowacyjne praktyki w propagowaniu przedsiębiorczości i działalności MŚP.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:
IP/08/764
Bruksela, dnia 20 maja 2008 r.


Pomoc państwa: Komisja zmienia przepisy dotyczące gwarancji i wprowadza uproszczone procedury dla MŚP

         Komisja Europejska przyjęła nowe obwieszczenie w sprawie pomocy państwa w formie gwarancji. W dokumencie określono jasne i przejrzyste metody obliczania elementu pomocy państwa w formie gwarancji oraz uproszczone zasady dla MŚP, w tym z góry określone bezpieczne stawki gwarancyjne i jednorazowe stawki gwarancyjne w przypadku niskich kwot gwarancji. Nowe obwieszczenie zostało przewidziane w Planie działania w zakresie pomocy państwa jako element starań Komisji na rzecz stworzenia bardziej przejrzystych i uproszczonych zasad pomocy państwa.

Komisarz ds. Konkurencji Neelie Kroes powiedziała: „nowe obwieszczenie jest znaczącym krokiem umożliwiającym bardziej przejrzyste korzystanie z gwarancji, zwłaszcza w celu łatwiejszego udzielania pomocy MŚP”.
Gwarancje państwa są ważnym instrumentem wspierania rozwoju przedsiębiorstw i ułatwiania im dostępu do źródeł finansowania. Jest to szczególnie ważne dla MŚP. Gwarancje państwa są również cenione przez państwa członkowskie, ponieważ umożliwiają korzystniejsze wykorzystanie środków budżetowych. Mogą one zwiększać pożyczki dla sektora prywatnego, zwłaszcza dla MŚP, bez wymogu bezpośredniego wkładu państwa, ponieważ gwarancje wypłacane są jedynie wtedy, gdy beneficjent zalega z płatnościami. Głównym celem przeglądu obecnie obowiązującego obwieszczenia Komisji w sprawie gwarancji jest udzielenie dodatkowych wytycznych oraz zapewnienie państwom członkowskim i zainteresowanym podmiotom pewności prawnej przy ocenie, czy gwarancja zawiera element pomocy państwa.

Bardziej przejrzyste metody
Nowe obwieszczenie potwierdza, że ocena ta powinna być zgodna z zasadą prywatnego inwestora. Zgodnie z tą zasadą inwestycje lub inne formy finansowania podjęte przez organy publiczne w przedsiębiorstwach można uznać za zgodne ze wspólnotowymi zasadami w sprawie pomocy państwa, jeśli dokonywane są na warunkach, które zaakceptowałby prywatny inwestor działający zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej. Dlatego przyjęte metody opierają się głównie na właściwej ocenie ryzyka za pomocą klas ratingowych. Oceny ratingowe nie muszą pochodzić od jednej z międzynarodowych agencji ratingowych, lecz mogą być wewnętrznymi ocenami banku udzielającego pożyczki, który zazwyczaj przed jej udzieleniem dokonuje oceny przedsiębiorstwa.

Uproszczone procedury dla MŚP
Gwarancje mają szczególne znaczenie dla MŚP, ponieważ często przedsiębiorstwa te mają niewielki kapitał własny i brakuje im stabilnych zasobów finansowych. Dlatego nowe obwieszczenie ustanawia szczególne zasady dla MŚP, które umożliwią im obliczenie w prosty sposób elementu pomocy państwa w gwarancji:
 • z góry określone bezpieczne stawki gwarancyjne na podstawie klas ratingowych uznawane są za zgodne z zasadami rynkowymi i nieobjęte pomocą państwa. Można je również stosować jako punkt odniesienia przy obliczaniu ekwiwalentu pomocy w przypadku niższych stawek. Skala bezpiecznych stawek jest narzędziem upraszczającym. Państwa członkowskie mogą z nich zrezygnować, jeśli w swoim przekonaniu mogą wykazać, że niższe stawki są zgodne z zasadami rynkowymi;
 • stawka 3,8 % rocznie ma zastosowanie nawet w przypadku braku oceny ratingowej, na przykład w odniesieniu do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność;
 • można zastosować jednorazową stawkę, jeśli kwota objęta gwarancją jest niższa niż 2,5 mln EUR na przedsiębiorstwo. Umożliwia to uzyskanie efektu łączenia ryzyka w przypadku niskich kwot gwarancji dla MŚP.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w MEMO/08/313

Pełny tekst obwieszczenia będzie dostępny pod adresem:
ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/reform/reform.cfm


data publikacji: 2012-04-27 10:03:40